Arabuluculuk Giderlerinin Haklılık Oranına Göre Paylaştırılması

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2021/5888 E. 2021/9999 K. 06/01/2021 T. YARGITAY KARARI Davacı vekili, davacının 01.01.2014 tarihinden itibaren davalı bünyesindeki alt işverenler nezdinde kütüphane görevlisi olarak çalıştığını, 01.04.2018 tarihinde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince kadroya geçtiğini, çalışma saatlerinin 20.30-08.30 aralığında olduğunu, bir gün çalışıp bir gün ara verildiğini, çalışmasının gündüze geçmeden devam ettiğini, çalışma…

İşçinin Bayramda Çalışma Yapmayı Kabul Etmemesi

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/26411 E. 2020/436 K. 15/01/2020 T. ÖZET Dosya kapsamında dinlenen davacı ve davalı tanık beyanlarına göre, davacının da aralarında bulunduğu işçilere bayramın birinci günü çalışma teklifinde bulunulduğu, bir kısım işçinin çalışmak istememesi üzerine işçilere ücretsiz izin formunun imzalatılmak istendiği ancak davacının bunu kabul etmeyerek işyerinde ayrıldığı anlaşılmıştır. O halde iş sözleşmesinin…

150’den Çok Kadın Çalışanı Olan İşyerlerinde Kreş Olması Gerektiği

T.C YARGITAY 9.HD Esas: 2015/5175 Karar: 2016/19971 Karar Tarihi: 14/11/2016 Özet: Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, toplam 150’den çok Kadın Çalışanı olan işyerlerinde kreş olmaması haklı nedenle fesih sebebidir. Dava ve Karar: Davacı, kıdem tazminatı ile ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı…

Erkeğin Sık Sık İş Değiştirmesi Boşanma Sebebi Midir?

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas:2021/1472 Karar:2021/2436 K.T.:22.03.2021 Özet: Erkeğin sürekli olarak iş değiştirip düzenli bir işte çalışmayarak birlik görevlerini aksatması boşanma sebebidir. MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle,…

İşçinin Rapor Alıp Tatile Çıkması Haklı Fesih Nedeni Midir?

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas:2018/5003 Karar:2021/159 K.T.:11.01.2021 Özet: İşçinin rapor alıp tatile çıkması, işveren açısından haklı fesih nedenidir. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ: … 26. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor…

Yargıtay 11. Ceza Dairesi: “Ev sahibi yerine imza atılarak elektrik, su ve doğalgaz idarelerine abone olunması, özel belgede sahtecilik suçunu oluşturur.”

Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2016/11975 E. 2018/4841 K. 22.05.2018 K.T. MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Özel belgede sahtecilik HÜKÜM: Beraat A)Sanık … hakkında “özel belgede sahtecilik” suçundan kurulan beraat hükmüne karşı katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; Yüklenen suçun yasal unsurları itibarıyla oluşmadığı dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin yerinde görülmeyen…

Yargıtay: “Kargo alıcısının, kargoda bir kırık veya hasar olduğu takdirde, haklarını kullanabilmesi için kargoyu teslim aldığı anda, ihtirazi kayıt koyması ve kanuni süreler içinde bildirimde bulunması gerekir.”

Taraflar arasındaki davada Ankara 3. Tüketici Mahkemesi tarafından verilen yukarıda  sayı ve tarihi yazılı kararın HMK 363. maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasının Adalet Bakanlığı tarafından istenilmesi üzerine, dava dosyası ve içerisindeki dilekçeler, duruşma tutanakları ve diğer tüm dosya kapsamı delil ve belgeler incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı vekili, davalının kahve makinasını müvekkili şirket aracılığı ile taşıttığını, kırık olarak…

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi: “İşçi sadece iş sözleşmesinin işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II maddesinde belirtilen sebeplerle feshedilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanmaz.”

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2020/5440 E. 2021/7876 K. 08/04/2021 K.T. 4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinin II. fıkrasında “Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller Ve Benzerleri” düzenlenmiştir. İlgili hükmün “f” alt bendine göre, “işçinin işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi” işveren yönünden, kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyen haklı bir fesih sebebidir.…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi: “İki haklı ihtar hukuki sebebine dayanılarak açılan davanın, kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde açılması gerekir. Kiracı tarafından feshedilmeyen sözleşme aynı koşullarla bir yıllık süreyle uzatılmış sayılır.”

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/16973 E. 2018/5110 K. 14.05.2018 K.T. DAVA:  Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: KARAR: Davacı, davalı ile aralarında 01.01.2007 başlangıç tarihli bir yıl…

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi: “Taşınmaz haczi, o taşınmazın borçluya sağladığı kira gelirlerini de kapsar.”

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/474  E. 2018/1767 K. 22/02/2018 K.T. Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:…